Wetswijziging Arbowet 1 juli 2017

Inleiding

De overheid heeft gemeend de arbowet op specifieke delen te wijzigen. Zij zegt daarover het volgende:

“De arbeidsmarkt verandert en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking wordt van steeds groter belang. Tegen die achtergrond stelt de regering enkele aanpassingen van de Arbeidsomstandighedenwet voor; in het bijzonder met betrekking tot de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf, en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts. De bedrijfsgezondheidszorg, als onderdeel van de arbodienstverlening, speelt een rol bij de bevordering van de arbeidsparticipatie van werknemers en het beschermen van hun gezondheid. Het draagt bij aan de beheersing van het ziekteverzuim en de instroom in arbeidsongeschiktheidsregelingen”

“Verder blijkt uit onderzoek dat rondom de positie van de bedrijfsarts een aantal knelpunten is te constateren. Er zijn zorgen over de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts ten opzichte van de werkgever en is er soms onvoldoende ruimte voor een professionele beroepsuitoefening.”

Wat gaat er veranderen?

1. Verbeteren randvoorwaarden handelen bedrijfsarts, te weten:

 • het contract met de arbodienst moet specifiek ingaan op de uitvoering van de volgende punten:
  • De bedrijfsarts kan iedere werkplek bezoeken
  • De bedrijfsarts heeft een klachtenprocedure
  • De bedrijfsarts moet nauw samenwerken met de preventiemedewerker en de OR, personeelsvertegenwoordiging of belanghebbende werknemers
  • De bedrijfsarts honoreert in beginsel het verzoek om een second opinion
  • De bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen
  • De bedrijfsarts meldt beroepsziekten aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

2. Versterking betrokkenheid werkgevers en werknemers

 • Invoering instemmingsrecht medezeggenschap bij persoon en positionering preventiemedewerker.
 • Verplichting voor de arbodienstverlener om nauw samen te werken met de medezeggenschap.

3. Beter onderkennen en melden beroepsziekten

 • De bedrijfsarts krijgt in het basiscontract ruimte om beroepsziekten te melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.
 • Als uit de evaluatie in 2020 geen verbetering blijkt wordt een bestuurlijke boete ingevoerd voor niet-melden. De Eerste en Tweede Kamer moeten dit besluit dan nog behandelen.

4. Meer preventie

 • In de eerste plaats de invoering van een spreekuur voor werknemers door de bedrijfsarts, waarbij werknemers het recht krijgen een bedrijfsarts te kunnen raadplegen nog voordat ze ziek worden.
 • Ook kan een bedrijfsarts de werkvloer bezoeken.

Dit betekent dat de Arbo contracten moeten worden aangepast en weer ter instemming aan de OR voorgelegd moeten worden.

Wilt u meer weten neem dan contact op met:
de leukste ondernemingsraad trainer.

 

Comments are closed.